سزگرمی

دوربین حساس به پلک زدن

دوربینی که در عکس مشاهد میکنی توسط زنی با نا Zou اختراع شده است.این داربین قابلیت چهره بیومتریک را دارا است.یعنی این دوربین قادر است که به صورت خودکار اشخاص را تشخیص دهد و از انها عکس بگیرد و روی شبکه اجتمایی قرار دهد.

ادامه مطلب دوربین حساس به پلک زدن