حجم کره ی زمین

وزن همه ی افراد کره ی زمین چقدر است ؟

وزن انسان ها بر روی کره زمین ۲۸۷ میلیون تن محاسبه شده است که آمریکایی ها در این میان رکورد چاق ترین انسان ها را به خود اختصاص داده اند.

ادامه مطلب وزن همه ی افراد کره ی زمین چقدر است ؟